Algemene Voorwaarden Veronica Uitgeverij

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Veronica Uitgeverij B.V., Capellalaan 65, 12132 JL Hoofddorp, Kamer van Koophandel nummer: 32.06.41.49 te Hilversum BTW nummer: NL805221098B01, hierna ook te noemen “Veronica Uitgeverij” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken door Veronica Uitgeverij.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5 Veronica Uitgeverij blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van het tijdschrift op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Veronica Uitgeverij in dat geval deels gerestitueerd.

1.6 Door abonnee te worden van Veronica Magazine word je tevens lid van de Vereniging Veronica. Hiervoor betaal je geen contributie.

1.7 Veronica Uitgeverij is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.8 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 9 maanden geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

3. Welkomstgeschenken

3.1 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, wordt de abonnee hierover door Veronica Uitgeverij geïnformeerd. In dat geval heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomst geschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.

3.2 Het welkomstgeschenk wordt binnen 2-6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden. Indien levering onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarover geïnformeerd.

3.3 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan de klantenservice van Veronica Uitgeverij schriftelijk (via mail, brief of fax) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde termijn is gedaan, heeft Veronica Uitgeverij het recht om de klacht niet in behandeling te nemen.

3.4 De abonnee of besteller ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee of besteller daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Veronica Uitgeverij de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Veronica Uitgeverij de bestelling aan. De abonnee zal dan een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

3.5 Veronica Uitgeverij kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

3.6 Veronica Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

4. Abonnementstermijn, opzegging

4.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken) (“Abonnementstermijn”). Vanaf 15 december 2017 kost een regulier Veronica Magazine jaarabonnement €93,60 bij betaling per automatische incasso en €96,20 bij betaling per acceptgiro.  Een regulier Totaal TV jaarabonnement kost €68,38 bij betaling per automatische incasso en €70,98 bij betaling per acceptgiro. Prijswijzigingen voorbehouden.

4.2 Een Abonnementstermijn wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna –behoudens opzegging – stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het abonnement minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 4.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 4.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

4.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in punt 4.2 een bericht te sturen aan Veronica Uitgeverij. Dit kan telefonisch voor Veronica Magazine via 088–55 00 252 en voor Totaal TV via 088-55 00 251, schriftelijk (per brief of e-mail). Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de Klantenservice van Veronica Uitgeverij worden opgevraagd: Veronica Magazine 088–55 00 252 en Totaal TV 088-55 00 251 (maandag tm vrijdag 09.00-21.00 uur) of klik hier. Voor contactgegevens zie ook het colofon van het tijdschrift. De opzegging wordt binnen drie weken schriftelijk bevestigd.

4.4 Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om bij restitutie van abonnementsgelden een bescheiden bedrag aan administratiekosten door te berekenen. Nadere informatie hierover kan bij de klantenservice van Veronica Uitgeverij worden opgevraagd: Veronica Magazine 088–55 00 252 en Totaal TV 088-55 00 251 (maandag tm vrijdag 09.00-21.00 uur).

5. Betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. Betaling van het abonnementsgeld kan per jaar of per half jaar geschieden. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van het tijdschrift.

5.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Veronica Uitgeverij gerechtigd de verzending van de tijdschriften eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau.

5.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de tijdschriften van Veronica Uitgeverij vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice: 088–55 00 252 (maandag tm vrijdag 09.00-21.00 uur).

6.2 Om de bezorging ongestoord voort te kunnen zetten, dienen adreswijzigingen (schriftelijk of telefonisch) uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum aan Veronica Uitgeverij te zijn opgegeven.

7. Persoonsgegevens

7.1 Veronica Uitgeverij is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Veronica Uitgeverij en de abonnee ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Veronica Uitgeverij.

7.2 Veronica Uitgeverij respecteert de privacy van haar abonnees. Veronica Uitgeverij heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 110.95.13. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Veronica Uitgeverij.

8. Klachten

8.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Veronica Uitgeverij. Veronica Uitgeverij zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Veronica Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Veronica Uitgeverij geleverd artikel, tenzij Veronica Uitgeverij aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2 Veronica Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Veronica Uitgeverij gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Veronica Uitgeverij, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Veronica Uitgeverij, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Veronica Uitgeverij. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Veronica Uitgeverij. Veronica Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het welkomstgeschenk is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Veronica Uitgeverij is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Veronica Uitgeverij de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Veronica Uitgeverij aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Veronica Uitgeverij en abonnee.

10. Slotbepalingen

10.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze abonnementsvoorwaarden van Veronica Uitgeverij zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Veronica Uitgeverij B.V.
Klantenservice
Postbus 75
2400 AB  ALPHEN AD RIJN
088-55 00 252, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 21.00 uur

 

(Laatst gewijzigd op 23 februari 2018)